Verslag algemene leden vergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2022


Aanwezig:

Bestuur: Huib Willers, Arthur Kloonen, Cindy Lips en Annemarie Boogert.

Afwezig: Yvonne van Dorst, Niels Groels,


Leden: Herman Groels, Henk Mollen, Jens Naalden, Summer Rous, Boris Priester, Natasja vd Sanden, Olaf vd Sanden, Lianna van Poppel, Bas van de Heiligenberg


Opening

Om 20:15 u wordt de vergadering geopend. Niels is ziek, waardoor hij helaas niet aanwezig kan zijn. We zitten in de sportzaal, omdat de beheerder van de sporthal geen kantine voor ons beschikbaar heeft. Er is een verbouwing aan de kantine en we hopen dat we er nog op vooruit gaan, aangezien de kleedkamers en sporthal in slechte staat verkeren. Als BC Vossenberg hebben we daarover met de beheerder, gemeente en andere verenigingen contact gehad. Maar tot op heden nog geen positief resultaat.


Notulen ALV 2021

Het 55-jarig bestaan van onze vereniging staat in de notulen. Gaan we hier nog vorm aan geven vraagt Bas? Als bestuur hebben we er wel bij stil gestaan, maar vanwege alle coronaperikelen geen acties op uitgezet.


Sjors Sportief kunnen alleen kinderen vanaf 6 jaar ingeschreven worden, Dit is vanuit de basisscholen op deze wijze geregeld.


De tenuekosten zouden in de Playball komen. Hieraan is nog geen gehoor gegeven. Reden ook omdat we met twee verschillende tenues spelen. Voor een volgende Playball zal hier rekening mee worden gehouden. Er zal een ca. bedrag excl. verzend- en printkosten in staan ter verduidelijking.


De notulen van 2021 worden goedgekeurd.


Jaarverslag 2021/2022
Annemarie leest het jaarverslag door (zie bijlage verslag secretaris). Naast de competitie en activiteiten is er een beleidsplan opgesteld. Wat willen we als vereniging de komende 5 jaar bereiken. Het beleidsplan is ter inzage bij het bestuur op te vragen.


Financieel verslag 2021/2022
Financieel verslag (zie bijgevoegd document). Het financieel jaarverslag wordt doorgenomen. Helaas zijn we afgelopen jaar slachtoffer geworden van phising mail. Criminelen hebben een groot bedrag afgeschreven. Hierna is een actie opgezet, waaraan veel leden een donatie hebben overgemaakt. Waarvoor enorm veel dank!!

Volgend jaar gaan we naar de Rabobank, waardoor het incasseren makkelijker kan gaan verlopen.


Begroting 2022/2023

De contributie voor dit seizoen is sterk afhankelijk van de zaalhuur en de energiekosten. We weten eigenlijk nog niet wat dat gaat doen. Wellicht zullen we alvast de contributie verhogen, aangezien we kunnen verwachten dat de zaalhuur zal stijgen.


Benoeming kascommissie.

Kascommissie: Bas en Marc hebben de kascontrole van 2021 gedaan. Bas geeft aan dat de kas keurig bijgehouden is. Daarmee wordt de vergadering gevraagd om décharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur. De aanwezigen stemmen hiermee in.


De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Marc de Rooij, Henk Mollen en Summer Rous als reserve.


Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn:

  • Arthur Kloonen ( herkiesbaar)
  • Huib Willers ( herkiesbaar)
  • Annemarie Boogert ( aftredend)


Arthur en Huib zijn herkiesbaar en zullen hun taken blijven vervullen. Annemarie gaat stoppen als secretaris. Zij wordt voor haar inzet van de afgelopen 6 jaren bedankt met een mooie bos bloemen.


Natasja van de Sanden heeft zich aangemeld om het secretariaat over te nemen. Bas van de Heiligenberg heeft zich ook aangemeld in het bestuur. Beiden zullen het bestuur gaan versterken.


Bestuursbesluiten
Contributieverhoging: Er zal een contributieverhoging komen, echter weten we nu nog niet hoeveel dit uiteindelijk gaat worden.


Beleidsplan: Het bestuur heeft in het voorjaar hard gewerkt aan een beleidsplan. Een beleidsplan met actiepunten voor de aankomende 5 jaar. De trainers zijn hierin ook al meegenomen tijdens hun trainerscursus. De komende maanden zal het beleidsplan worden uitgerold. Als je het beleidsplan wilt inzien kun je een digitale versie aanvragen bij het bestuur.


Kamp: Afgelopen september zijn we weer op kamp geweest. Dit is erg goed bevallen om op deze wijze het competitiejaar te starten. Nu is het kamp voor U8-U14. Voor U16, U18 en Heren zou nog wat georganiseerd moeten geworden. Tevens zal de verbinding gezocht worden tussen de kleinste leden en de grotere ‘voorbeelden’ binnen de club.


Rondvraag


Lianne van Poppel geeft een compliment aan Cindy voor het fluiten bij een wedstrijd. Zij gaf uitleg bij de fout, zodat het voor zowel de speler als de ouders helder is.


Jens vraagt of er een sportcoach vanuit de gemeente beschikbaar is. Huib geeft aan dat die er is. Dus als er vragen zijn wat zij kunnen betekenen, kun je dat aangeven bij het bestuur.


Vanuit de heren is het lastig om scheidsrechters aan te leveren. Wellicht kan er meer samenwerking zijn met U18. Daarnaast willen de heren ook dat zij scheidrechters tot hun beschikking hebben, waardoor er wederzijdse inzet en interesse getoond kan worden.


Er mag meer aandacht komen voor begeleiding bij leden die de scheidsrechterscursus hebben gehaald en in de praktijk moeten gaan fluiten. Er zijn op dit moment veel nieuwe leden die de e-learning Masterzz hebben voltooid. Wanneer zij worden ingezet om bij een wedstrijd te fluiten proberen we hun te koppelen aan iemand met meer ervaring.


De dinsdagtraining staat los van het lidmaatschap. De vrijdagavond en zaterdag zijn de vaste tijden waarop gebasketbald wordt. Jeugdleden kunnen op dinsdag extra komen trainen. Deze kosten worden naar rato van opkomst verdeeld over de kinderen en aan het eind van het seizoen geïncasseerd. Bas vraagt om de kosten inzichtelijk te maken voor ouders. Op dit moment komt er een meisje alleen op de dinsdag trainen. Hoe gaan we hier mee om? Dit zal het bestuur in de eerst volgende vergadering bespreken.


Nu er nieuwe verenigingstenues gefaseerd worden ingebracht, is het wellicht een leuk idee om weer nieuwe truien en inloopshirts te regelen. Dit zal centraal worden geregeld.


Er is vraag naar een jaarplanning van trainingen en activiteiten. Nu is het voor nieuwe leden niet duidelijk wanneer er wel/geen training is op dinsdag en vrijdag. Ook zou het fijn zijn als er een jaarplanning komt voor de activiteiten. Het bestuur zal dit in de eerst volgende vergadering bespreken.


Op vrijdag zijn er op het eerste veld te veel kinderen (20 stuks) voor de twee trainers (U8-U10). Het zou wenselijk zijn als er een derde persoon bij komt. De TC zal zich hierover buigen. Henk wil eventueel wel ondersteunen. Dan kan het veld in tweeën worden gesplitst. En op ieder veld 10 kinderen.


Meneer Groels bedankt bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid bij BC Vossenberg.


Afsluiting
Met de mooie afsluitende woorden van meneer Groels dankt Huib alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.