Privacyverklaring

Privacyverklaring BC Vossenberg

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. BC Vossenberg vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: voorzitter@bcvossenberg.nl


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring

• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geslacht

• Bankrekeningnummer


Gebruik van persoonsgegevens door BC Vossenberg

• De ledeninformatie wordt opgeslagen in een eigen Excel-bestand en in het Sportlink Club Systeem van de Nederlandse Basketball Bond. Een deel van deze informatie is beschikbaar in de Sportlink-app

• De ledeninformatie wordt gebruikt voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

• Een bij NBB aangesloten lid kan zelf persoonsgegevens inzien en wijzigen via de Sportlink-app

• Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt dit doorgegeven in het Sportlink Club Systeem, waarna de informatie niet meer toegankelijk is voor BC vossenberg. Voor enkele jaren blijft de informatie nog wel bij BC Vossenberg in de Excel-omgeving opgeslagen voor archivering

• Bij verzenden van collectieve e-mails worden de e-mailadressen in BCC gestuurd

• Voor de automatische incasso’s worden bankgegevens gestuurd naar de ING-bank

• Alleen voor informatieve doeleinden worden namen met eventueel foto’s geplaatst op de BC Vossenberg-website, op social media en eventueel in

kranten


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt BC Vossenberg uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven

doeleinden.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

BC Vossenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben

we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens BC Vossenberg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

• We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

• Onze kaderleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen u vragen om u hiervoor te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen

met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.